cac lop nghiep vu xay dung nam 2017 thong bao v v mo cac lop nghiep vu xay dung tai tp hcm can cu huong dan cua bo xay dung bo ke hoach dau tu bo lao dong thuong binh xa hoi vien dao tao giao duc quoc te chi nhanh phia nam van phong phia nam 698 1 46 truong chinh phuon g 15 tan binh tp hcm thong bao khai giang cac lop nghiep vu xay dung lop ngay thu 7 chu nhat hang tuan lop toi ngay 10 hang thang thoi gian co the thay doi theo da so cac ban dang ky nham tao dieu kien thuan loi nhat cho hoc vien de biet them thong tin lich hoc hoc phi lien he ms th ao 0165 996 46 86 0937295006 08 668 33102 cac chuong trinh dao tao 1 quan ly du an dau tu xay dung cong trinh 1 200 0 vnd hoc vien 12 buoi 2 giam doc quan ly du an dau tu xay dung cong trinh 1 300 000 vnd hoc vien 10 buoi 3 an toan lao dong va ve sinh lao dong 800 000 vnd hoc vien 4 buoi 4 boi duong nghiep vu dau thau 800 000 vnd hoc vien 3 ngay 5 boi duong nghiep vu dau thau chuyen sau 1 300 000 vnd hoc vien 3 ngay 6 tham dinh ket qua dau thau 800 000 vnd hoc vien 2 ngay 7 dau thau qua mang 1 300 000 vnd hoc vien 1 ngay 8 chi huy truong cong truong xay dung 1 000 000 vnd hoc vien 6 buoi 9 giam sat thi cong xay dung cong trinh 1 700 000 vnd hoc vien 18 buoi 10 boi duong nghiep vu dinh gia xay dung 1 500 000 vnd hoc vien 12 buoi 11 nghiem thu hoan cong va thanh quyet toan cong trinh xay dung 800 000 vnd hoc vien 6 buoi 12 do boc khoi luong va lap du toan phan mem 1 400 000 vnd hoc vien 10 buoi 13 so cap nghe han van thang long 900 000 vnd hoc vien 5 buoi ii dia diem hoc buoi toi cac khoa hoc vien hanh chinh quoc gia so 10 duong 3 2 p 12 q 10 tp hcm dia diem to chuc lop dau thau trung tam giao duc thuong xuyen le quy don 92 nguyen dinh chieu p da kao quan 1 tp ho chi minh ngoai ra vien ied con tu van cap chung chi hanh nghe tai bo va so xay dung vien ied nhan to chuc cac khoa hoc ngan han ve xay dung truc tiep tai cac co quan don vi theo yeu cau